Aptauju kluba “Interactive” noteikumi

Apstiprinot līdzdalību aptauju klubā „Interactive”, tā biedri (kluba dalībnieki) apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus. Dalība aptauju klubā „Interactive” ir brīvprātīga. Sadarbība starp aptauju klubu „Interactive” un tā biedriem norisinās tikmēr, kamēr kāda no iesaistītajām pusēm nepaziņo otrai pusei par sadarbības pārtraukšanu.

Reģistrācija un dalība

Par aptauju kluba biedru ir uzskatāms ikviens, kurš:

  • ir sasniedzis 14 gadu vecumu;
  • ir aizpildījis un iesniedzis reģistrācijas formu;
  • apņemas godprātīgi atbildēt uz aptauju jautājumiem un nesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju.

Viens cilvēks vienlaicīgi drīkst būt reģistrējies tikai ar vienu e-pasta adresi. Aptauju klubs „Interactive” iespēju robežās pārliecinās par kluba biedra atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem. Ja kāds no tiem netiek izpildīts, reģistrācija tiks noraidīta. Sadarbības laikā Interactive Aptauju Klubs var lūgt kluba biedrus papildināt vai atjaunot savu personisko informāciju, ja tas ir nepieciešams.

Aptauju kluba „Interactive” dalībnieks var tikt izslēgts no kluba, ja:

  • tiek konstatēta nepatiesas informācijas sniegšana vai maldināšana;
  • kluba biedrs ir mēģinājis kaitēt Interactive Aptauju Kluba programmnodrošinājumam;
  • kluba biedrs, izmantojot savu kluba biedra statusu, ir veicis prettiesiskas vai vispārpieņemtām ētikas normām neatbilstošas darbības.
Dalības pārtraukšana

Ikviens aptauju kluba „Interactive” biedrs var jebkurā brīdī pārtraukt savu darbību klubā, dzēšot savu profilu aptauju kluba sistēmā vai nosūtot e-pastu par vēlmi izstāties no kluba uz e-pasta adresi info@club-interactive.com. Kluba biedra profila dzēšana ir neatgriezeniska un līdz ar to tiks dzēsti arī visi biedra uzkrātie punkti.

Biedru sniegtā informācija

Aptauju kluba „Interactive” uzkrātā informācija, kas saistīta ar kluba biedriem, tiek izmantota tikai pētniecības vajadzībām apkopotā veidā. Uzkrātā informācija ir komercnoslēpums. Aptauju klubs „Interactive” apliecina, ka visa personiskā informācija, ko sniedz tā biedri un kas var tikt izmantota personas identitātes noteikšanai, nekādā veidā netiek nodota trešajām personām un netiek izmantota nolūkiem, kuri nav minēti aptauju kluba „Interactive” noteikumos. Šāda informācija var tikt nodota trešajām pusēm tikai ar konkrēto kluba biedru, kas ir snieguši šo informāciju, piekrišanu. Aptauju klubs „Interactive” var izpaust biedru sniegto informāciju trešajām personām vienīgi gadījumos, kad to paredz likums.

Piedalīšanās pētījumos

Aptauju kluba „Interactive” biedriem nosūtītajos uzaicinājumos piedalīties pētījumos tiek norādīta sekojoša informācija:

  • pētījumā aplūkotie jautājumi vai tēma;
  • aptuvenais anketas aizpildes laiks;
  • punktu daudzums, kas tiek piešķirts par dalību konkrētajā aptaujā.

Aptauju kluba „Interactive” biedriem ir tiesības pēc savas brīvas izvēles atteikties no dalības konkrētās aptaujās. Šādos gadījumos biedram ir jāizmanto uzaicinājuma e-pastā nosūtītā atteikuma saite.

Aptauju kluba „Interactive” biedri, atbildot uz aptauju jautājumiem, apņemas sniegt tikai godīgu un patiesu informāciju. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana var ietekmēt pētījuma rezultātu ticamību un kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka kluba biedrs apzināti ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, šī biedra atbildes netiks ņemtas vērā aptaujas datu analīzē un aptauju klubs „Interactive” var liegt konkrētajam biedram turpmāku dalību pētījumos, kā arī dzēst kluba biedra uzkrātos punktus.

Datu aizsardzība

Aptauju kluba „Interactive” biedru personiskā un pētījuma ietvaros sniegtā informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai ar konkrēto pētījumu saistītajiem darbiniekiem. Informācijas anonimitāte tiek garantēta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu. Aptauju kluba „Interactive” darbībā tiek ievēroti ICC/ESOMAR Starptautiskā kodeksa noteikumi (ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics). Aptauju klubs „Interactive” neizmanto datu ieguves metodes, kas varētu tikt uzskatītas par apšaubāmām un apdraudēt datu ticamību vai datu drošību.

Citi noteikumi

Aptauju kluba „Interactive” darbība tiek īstenota tā, lai ievērotu ne tikai aptauju kluba biedru intereses un tiesības, bet arī jebkura cita interneta lietotāja tiesības. Aptauju saturs neietver darbības, kas ir godu un cieņu aizskarošas, ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu vai nesaskan ar pētījumu ētikas kodeksiem. Aptauju klubs „Interactive” darbojas tikai virtuālajā vidē – internetā.

Strīdi un domstarpības, ja tādi rodas starp aptauju klubu „Interactive” un tā biedriem, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja risinājumu nav iespējams atrast sarunu ceļā, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Papildu informācija: